മെലിഞ്ഞ കോഴിക്കുഞ്ഞിന് എന്റെ തടിച്ച കോഴി കൊണ്ട് അടിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം