അവളെ പിന്നിൽ നിന്ന് എടുത്ത്, വിരസമായ കൂഗർ ആണിയടിച്ചു