വൃത്തികെട്ട ഭാര്യ POV-യിൽ നല്ല തല കൊടുക്കുന്നു, തുടർന്ന് സിഐഎമ്മും ഫേഷ്യലും ലഭിക്കുന്നു