ദേഹത്ത് തഴുകുമ്പോൾ പുറകിൽ നിന്ന് ഭാര്യ എന്റെ കഠിനമായ കോഴിയെ ഓടിക്കുന്നു