കറുത്ത പൊക്കമുള്ള നീളമുള്ള കാലുകൾ തികഞ്ഞ മുലകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു