രണ്ടാം ഭാഗം അദ്ദേഹം ദൂരെയായിരുന്നപ്പോൾ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ രസിപ്പിക്കുന്നതാണ്