ഇന്ന് രാവിലെ ഫ്രഷ് കംപ് ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കുന്നത് എനിക്ക് നന്നായി തോന്നി