സുന്ദരിയായ സുന്ദരിയെ പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് അവളുടെ മഫ് നക്കി കളഞ്ഞു