ക്രിസ്റ്റൽ നന്നായി ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തു.ബേബി ഓയിൽ