തുട ഉയരമുള്ള ബൂട്ടുകളും സെക്‌സി അടിവസ്‌ത്രങ്ങളും ധരിച്ച് ബസ്റ്റി ബൈ ബിബിഡബ്ല്യൂ പോസ് ചെയ്യുന്നു