3 ചിലതിന്റെ 2-ാം ഭാഗം എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തിനൊപ്പം