ഞാൻ മാത്രം വസ്ത്രം ധരിച്ചു വിശന്നു കുറെ സ്നേഹത്തോടെ