കാമുകി പൂർണ്ണമായും ബിബിസി സ്റ്റഡിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്